SMETS BV heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door SMETS BV worden geleverd.
De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

1. Toegang tot de website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door SMETS BV enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch SMETS BV behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen.

 

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van SMETS BV onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door SMETS BV ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege SMETS BV inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.
SMETS BV treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

 

3. Aanwezige links
Teneinde het bezoek van de website van SMETS BV voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van SMETS BV nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan SMETS BV.
SMETS BV behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

 

4. Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van SMETS BV behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van SMETS BV. De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van SMETS BV, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. SMETS BV draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van SMETS BV, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste SMETS BV in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

 

5. Privacy Policy
Teneinde de verstrekking van informatie door SMETS BV aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. SMETS BV heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. SMETS BV eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.